Prehľad vzdelávania pre rodičov

Tu nájdete zoznam a stručný popis ponúkaných seminárov, workshopov a prednášok poskytovaných našimi pedagógmi a psychológmi z materskej a základnej školy a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminár: Vzťahová väzba a jej vplyv na vývin dieťaťa 

Mgr. Katarína Gromošová

Vzťahová väzba je jedinečný vzťah medzi dieťaťom a rodičom, ktorý zásadne ovplyvňuje psychický vývin dieťaťa – má vplyv na to, ako sa vyvíja mozog dieťaťa, ovplyvňuje jeho poznávacie schopnosti , sebaobraz a budovanie vzťahov s ďalšími ľuďmi v celom jeho budúcom živote. Na seminári sa budeme rozprávať o tom, ako môžu rodičia podporovať a zlepšovať vzťahovú väzbu svojich detí a pozitívne tým ovplyvniť ich vývin.

Seminár: Autizmus  a jeho dopad na bežný život dieťaťa a rodiny

Mgr. Katarína Gromošová

Detailnejšie si rozoberieme jednotlivé oblasti ťažkostí dieťaťa s PAS a budeme diskutovať o tom, čo obnáša starostlivosť o takéto dieťa a ako ovplyvňuje každodenné fungovanie celej rodiny.

 

Seminár: Aspergerov syndróm v rodine

Mgr. Katarína Gromošová

Aspergerov syndróm a vysokofunkčný autizmus prinášajú špeciálne výzvy pri výchove. Skúsime spolu hľadať konkrétne tipy, ktoré pomôžu dieťaťu s AS, jeho zdravým súrodencom a hlavne rodičom. Vítaná je výmena skúseností rodičov – čo komu fungovalo alebo funguje.

 

Workshop: Zážitkový denník

Mgr. Lívia Michnovičová

(Forma rozvoja komunikácie, jazyka a myslenia vhodná pre každé dieťa)

Na workshope si povieme, prečo robiť deťom denníky, či knižky zážitkov. Ukážeme si rôzne typy takýchto knižiek a aj si niečo spolu vyrobíme. Prineste si so sebou vytlačené fotografie.

 

Seminár:  Komunikácia a deti s autizmom I.,II., III.

Mgr. Lívia Michnovičová

Komunikácia a deti s autizmom I.

Prvá časť seminára sa venuje rozvoju komunikácie a možným problémom pri jej rozvoji u detí s autizmom. Budeme sa venovať najmä predrečovým zručnostiam, ktoré sú pre ďalší rozvoj komunikácie kľúčové. Povieme si o dôležitosti interakcií RODIČ – DIEŤA, o očnom kontakte, striedaní, zdieľaní pozornosti, ukazovaní. Je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojím okolím bežným spôsobom.

Komunikácia a deti s autizmom II.

Druhá časť seminára sa venuje najmä porozumeniu reči a vizuálnym stratégiám pre zlepšenie porozumenia reči a orientácie sa dieťaťa v priestore a čase. Povieme si, ako zistiť, či mi dieťa rozumie a čo môžeme urobiť, aby sa porozumie zlepšilo. Ukážeme si viacero stratégií ako zlepšiť porozumenie a orientovanie sa v bežnom živote.

Komunikácia a deti s autizmom III.

Tretia časť semináru sa venuje produkcii reči, funkciám reči, náhradným komunikačným systémom. Povieme si, prečo je dôležité budovať u nehovoriaceho dieťaťa náhradný komunikačný kanál čo najskôr, aké náhradné komunikačné systémy existujú, ako ich budovať, kombinovať a ako sa prechádzať od náhradného komunikačného systému k hovorenému slovu.

 

Workshop: Ako pripraviť dieťa na zmenu

Mgr. Lívia Michnovičová

Na workshope si povieme a ukážeme ako je možné pomocou sociálneho príbehu pripraviť dieťa na novú situáciu, na zmenu v živote, vysvetliť mu už uskutočnenú udalosť, ktorú má dieťa problém spracovať bežným spôsobom (napr.: sťahovanie, zmena školy, dovolenka, narodenie súrodenca, či iná veľká zmena v živote dieťaťa). Sociálny príbeh je možné využiť aj na priblíženie pravidiel v rôznych sociálnych situáciách.

 

Seminár: Pracovné správanie

Mgr. Lívia Michnovičová

Na seminári si povieme, čo sú pracovné zručnosti, prečo je dôležité ich rozvíjať a ukážeme si ako na to. Nácvik pracovného správania u detí s PAS môže mať svoje špecifiká. V každom veku je obsahom pracovných zručností niečo iné, osvojenie si základných pracovných návykov je dôležité pre ďalší rozvoj dieťaťa v mnohých oblastiach.

 

Prednáška: Obsah vzdelávania detí v MŠ

Mgr. Iveta Feťková

Prednáška je zameraná na oboznámenie sa s obsahom Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Spoznáte vzdelávacie oblastí, ktorých ciele rozvíjajú zručností a schopností vašich detí a postupne ich pripravujeme na školu. Oboznámite sa s individuálnym vzdelávacím programom pre vaše dieťa.

 

Prednáška: Rozvíjanie sebaobslužných činností v MŠ

Mgr. Iveta Feťková

Na prednáške získate informácie ako postupovať pri nácviku sebaobslužných návykov, hygieny v jednotlivých obdobiach predškolského veku. Tento nácvik potrebuje veľa času a trpezlivosti tak zo strany dieťaťa, pedagógov a rodičov.

 

Prednáška: Význam hry

Mgr. Iveta Feťková

Prednáška vám priblíži význam hry v živote dieťaťa. Aj deti s autizmom sú schopné sa hrať a mať potešenie z hry. Musia sa ale naučiť mať chuť sa hrať a musia nadobudnúť hrové schopnosti. Tieto schopnosti si dieťa neosvojí automaticky, je veľmi dôležité hrové schopnosti postupne nacvičovať.

 

Prednáška: Nácvik hry pomocou videoscenárov

Mgr. Iveta Feťková

Jadro edukačného procesu v materskej škole tvorí nepochybne hra. Je to jedna z hlavných úloh výchovy a vzdelávania dieťaťa v materskej škole.  Prednáška vám priblíži jednu z metód ako podporovať hrové schopnosti u detí. Video v tomto prípade slúži ako vizualizácia. Výhodou tohto videoscenára (videomodelingu) je posilňovanie identity dieťaťa a zvýšenie dôvery vo vlastné schopnosti. Jeho používanie pomáha deťom orientovať sa v danej aktivite a úspešne ju zvládnuť.

 

Seminár: Ako začať s vizuálnymi pomôckami

Mgr. Aneta Rabadová

Cieľom seminára je pomôcť rodičom a pedagógom nastaviť konkrétne stratégie v rámci každodenného fungovania dieťaťa/žiaka s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou v rodinnom alebo školskom prostredí.  Obsahom seminára je predstaviť rodičom a pedagógom detí/žiakov s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou, teoretické základy štruktúrovaného prístupu, príklady dobrej praxe zo školského a domáceho prostredia v rámci využívania vizuálnych pomôcok s dôrazom na štruktúru miesta, času, činností.

 

Stretnutie: Rodičovská skupina – MŠ

Na pravidelných stretnutiach rodičov detí z MŠ majú rodičia príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými rodičmi, inšpirovať sa ich postojmi, názormi a skúsenosťami, a tiež konzultovať so psychológom svoje otázky a nejasnosti. Stretnutia budú vedené tematicky, budú sa týkať adaptácie detí na MŠ, napredovania vo vývine v jednotlivých vývinových oblastiach (s dôrazom na emocionálny a sociálny vývin), spolupráce medzi rodičmi a MŠ, vhodných výchovných postupov a pod. Voľba tém sa bude odvíjať od zakázky zo strany rodičov.

 

Seminár: Pripravenosť na materskú školu u detí s PAS

Mgr. Gromošová, Mgr. Michnovičová

Cieľom seminára je otvoriť diskusiu a spoločne premýšľať o tom, čo dieťa s poruchou autistického spektra potrebuje pre úspešný vstup do bežnej alebo špeciálnej materskej školy. Budeme hľadať spôsoby, ako zistiť, či je dieťa pripravené a ako mu môžeme pomôcť  zvládnuť vstup do MŠ.

 

Seminár: Včasné známky autizmu vo veku do 24 mesiacov

Mgr. Gromošová, Mgr. Michnovičová

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť  na prítomnosť či neprítomnosť určitých prejavov u dieťaťa do 24 mesiacov, ktoré môžu indikovať poruchu autistického spektra. Kedy máme zbystriť pozornosť a čo si máme u dieťaťa všímať.  Na tomto seminári si povieme, aké sú včasné známky autizmu u dieťaťa do 24 mesiacov.

 

Seminár: Hudba ako prostriedok rozvoja komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí s PAS 

Mgr. Soňa Spišáková   

Hudba samotná, jej rytmus, tempo či dynamika dávajú množstvo podnetov na vytváranie príležitostí na rozvoj schopností a zručností v oblasti komunikácie a v oblasti sociálnych vzťahov. Seminár bude zameraný na praktické ukážky hudobno-pohybových aktivít, ktoré je možné realizovať v školskom i domácom prostredí a rovnako sú vhodné aj ako súčasť podporných terapií.
Seminár je určený pre učiteľov, asistentov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov detí s PAS.

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore