Čo je TEACCH

Máte pocit, že má Vaše dieťa problémy zorientovať sa v priestore a čase? Odmieta pracovať alebo pri práci nevydrží, neukončí ju a neustále odbieha? Skúste TEACCH.

_______________________________________________________________________________________________

Jedným z uznávaných programov výchovy a vzdelávania detí s autizmom patrí štruktúrované učenie, ktoré poznáme aj pod názvom TEACCH, čo je skratka anglického názvu programu špeciálne vyvinutého pre deti s autizmom v 60. rokoch v USA. Na Slovensku sa TEACCH úspešne implementoval do štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

TEACCH rozvíja silné stránky a záujmy postihnutého a nie jeho deficity. Zdôrazňuje štruktúrované prostredie, pevný denný režim a vizualizáciu. (Richman, 2008) Dôraz je kladený na včasnú a správnu diagnózu a následnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, ktorá vychádza zo špecifík PAS (Thorová 2006).

Pre ľudí s poruchou autistického spektra bolo už vytvorených množstvo liečebných postupov. Je potrebné si uvedomiť, že žiadna terapia neprináša stopercentné výsledky. Avšak na základe doterajších výskumov môžeme konštatovať, že najlepšie výsledky prinášajú štruktúrované vzdelávacie programy, kombinácie rôznych behaviorálnych techník a využívanie vizualizovaných informácií (Thorová 2006). TEACCH rozvíja silné stránky a záujmy postihnutého a nie jeho deficity. Zdôrazňuje štruktúrované prostredie, pevný denný režim a vizualizáciu (Richman 2008).

Metóda TEACCH sa na Slovensku po prvýkrát začala používať v roku 1996 v triede pre autistické deti pri OŠ Dolinského v Bratislave, ktorá bola prvou triedou poskytujúcou vzdelávanie pre žiakov s autizmom svojho typu. Odborným garantom celého projektu bol Štátny pedagogický ústav a PeaDr. Andrea Šedibová (Turáková 2014).

V roku 2004 Ministerstvo školstva SR implementovalo pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov s autizmom metódy programu TEACCH, ktoré boli preberané na základe osvedčených skúseností zo zahraničia a experimentálne overované v podmienkach škôl a školských zariadení v Slovenskej republike pod gestorstvom Štátneho pedagogického ústavu. (http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/specstredskoly/metodickepokynyautizmus.pdf)

Zdroje:

ČADILOVÁ, V., Z. ŽAMPACHOVÁ, 2008. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-475-5.

ECKENRODE, L., P. FENNEL and K. HEARSEY, 2004. Tasks Galore For The Real World. Raleigh: Task Galore Publishing INC. ISBN-13: 978-1-934226-01-8

GILLBERG, CH., T. PEETERS, 2008. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-498-4.

MESIBOV, G. B., V. SHEA, 2009. The TEACCH program in the Era of Evidence-Based Practise. [online] In: Springer Science and Bussines Media. [cit 2015-4-5] Dostupné na: http://www.interactingwithautism.com/pdf/treating/184.TEACCH%20program%20in%20the%20era%20of%20evidenced%20based.pdf

RICHMAN, S., 2008. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-424-3.SCHOPLER, E., J. R.

REICHLER a M. LANSINGOVÁ, 1998. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami: příručka pro učitele i rodiče. Praha: Portál. ISBN 80-7178-199-1.HOROVÁ, K., 2006. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. ISBN 80-7367-091-7.

TUCKERMANN, A., A. HAUSSLER a E. LAUSMANN, 2014. Strukturované učení v praxi. Praha: Pasparta. ISBN 978-80-905576-3-5.

TURAKOVÁ, E., 2014. Sieť zariadení pre klientov s autizmom na Slovensku. Prednáška: Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom. Prešov. 21. 3. 2014.

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore