Čo sú to prompty

Pri nácviku akejkoľvek schopnosti, zručnosti, či správania žiakov s PAS je nutná rôzna miera pomoci, ktorá je závislá od funkčnosti
daného žiaka. Existuje niekoľko pojmov, ktoré túto pomoc pomenovávajú. Najčastejšie využívané v našej praxi sú pojmy: prompt, dopomoc, pomoc. Tieto pojmy sú sami sebe synonymami. V tejto kapitole by sme sa chceli zamerať práve na mieru dopomoci
poskytovanú žiakovi.

________________________________________________________________________________________________

PROMPT chápeme ako podnet, ktorý sa poskytuje keď je bežný, alebo prirodzený podnet neúčinný. Je to vlastne pomoc poskytnutá žiakovi po prezentácii inštrukcie, alebo pred jeho odpoveďou, reakciou, ktorá má zabezpečiť správnu odpoveď, či reakciu. McClannahan a Krantz (1999) definujú prompty ako inštrukcie, gestá, predvedenie, dotyky alebo iné veci, ktoré zabezpečujeme alebo robíme na zvýšenie
pravdepodobnosti, že žiaci budú správne reagovať. Ide o pomoc, ktorú poskytneme na začiatku činnosti, alebo pomoc vedieme celou činnosťou.

Prompty sa využívajú vo všetkých oblastiach rozvoja žiaka, t.j. v oblasti rozvoja komunikačných a sociálnych zručností, hry, jemnej a hrubej motoriky, v sebaobslužných zručnostiach, v oblasti rozvoja akademických vedomostí a pod.. Prompt je istá forma a miera podpory, ktorú človek potrebuje pri učení sa nových zručností. Príručka pre rodičov: Simplesteps (2017) uvádza, že prompty sú pre dieťa nevyhnutné, ak sa má naučiť novému správaniu, alebo ak chceme, aby sa naučilo niečo rýchlejšie ako metódou pokus – omyl. Pomáhajú zvyšovať výskyt určitého správania (za správanie sa považuje akákoľvek reakcia na určitý podnet, napr.:žiak reaguje na podnet AHOJ tým, že sa pozdraví tiež a povie AHOJ) a učeniu sa novým zručnostiam. R. Schramm (2011) zdôrazňuje zásadu, nedovoliť deťom byť neúspešnými. Ak je to nutné, treba poskytnúť prompt.

Zdroje:

COOPER,J.O.: Stimuluscontrol. In. J.O. Cooper, T.E. Heron, & W.L. Heward (Eds.), Appliedbehavioranalysis. Columbus, Oh: Merril, 1987.

MACDUFF, G.S. (1999) Prompts in intervention for people with developmental disabilities: A review. Unpablished manuscript.

MACDUFF, G.S., KRANTZ, P.J., MCCLANNAHAN, L.E. (in press). Prompts and prompt-fadingstrategiesforpeoplewithautism. In C. Maurice, G. Green, & R M. Foxx (Eds.), Making a difference: Behavioralinterventionforautism. Austin, TX: PRO-ED. Google Scholar

MARTENS, B.K., DALY III, E.J., BEGENY, J.C., VAN DER HEYDEN, A. 2011. Handbook of AppliedBehavior Analysis.in Fisher, W.W. et al. New York: TheGuilford Press. 544 s.ISBN 978-1-60918-468-1.

MUZIKÁŘOVÁ Z.: Aplikovaná behaviorální analýza. vybrané kapitoly ze zahraničních materiálů Autistik. Praha 2004

SCHRAMM, R. 2011. Motivation and Reinforcement: TurningtheTables on Autism. Pro-ABA. 416 s. ISBN 978-1-4477-4836-6.

SIMPLESTEPS 2017- Pomoc pro deti s PAS, Česká odborná společnost v rámci projektu cesta ke změne chování.

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore