Francesco – regionálne autistické centrum

Štatutár: Mgr. Eva Turáková

Web: www.online.autistipresov.sk

E-mail: autisti.skola@azet.sk

Telefón: 0907 993 941

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (SLSP)

Francesco –regionálne autistické centrum je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 a svojou činnosťou je zamerané hlavne na poskytovanie školiacich, vzdelávacích aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť v problematike autizmu.

Úzko spolupracuje so Súkromnou spojenou školou a Krajským autistickým centrom Prešov, n.o., s ktorými sídli v rovnakej budove. Činnosti všetkých troch organizácií sa navzájom prelínajú a vhodne dopĺňajú, aby bola klientom s autizmom a ich rodinám zabezpečená čo najväčšia podpora a pomoc.

Francesco sa každoročne zúčastňuje vianočných trhov, kde sa prezentuje výrobkami klientov s autizmom.

Je tiež poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre odborných i pedagogických zamestnancov pracujúcich s klientelou autistického spektra akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

Francesco každoročne získava granty z projektov, pomocou ktorých sa snaží zlepšovať kvalitu života klientov s autizmom a ich rodín.

Občianske združenie tiež hľadá možnosti v oblasti pracovného zaradenia sa ľudí s diagnózou v rámci autistického spektra.

Naše ciele:

Cieľom združenia je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie zdravotne postihnutých chorobami autistického spektra podľa zákona NRSR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a to najmä:

– vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov rodín s autistickým členom, s cieľom predchádzania porúch psychického a sociálneho vývinu všetkých členov rodiny formou: vyhľadávacou, nápravnou, rehabilitačnou a resocializačnou a organizovaním výchovno-rekreačných táborov,

– poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokračovanie sociálnej prevencie priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej integrácie občana s autistickou poruchou i jeho rodiny – doplnkové vzdelávanie v rozsahu a čase, ktoré školy v triedach pre žiakov s autizmom už nepokrývajú,

– doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a prostriedkami, špecificky podľa potrieb každého jedinca,

– organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavaním zásad vizualizácie, štrukturalizácie a individuálneho prístupu, s využitím špeciálnych kompenzačných pomôcok a – odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu,

– presadzovanie potrieb a záujmov svojich členov a osôb s autizmom,

– podpora zamestnávania ľudí s autizmom a mentálnou retardáciou v chránenom prostredí,

– vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorej zisk z podnikateľských aktivít bude použitý na financovanie aktivít a cieľov v súčinnosti s cieľmi a poslaním združenia.

Naše aktivity

 

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore