Aktivity na rozvoj zmyslového vnímania detí s PAS prostredníctvom Snoezelen-MSE

Snoezelen je multizmyslová stimulácia, pri ktorej aktivizujeme všetky zmysly a ponúkame veľké množstvo zmyslových stimulov, avšak jej podstatou je ich riadený výber a selekcia. Pri pobytoch v Snoezelen miestnosti je nevyhnutné ponúkať podnety v akejsi „multisenzorickej vlne“, teda stimulovať senzorický systém postupne a striedavo. Zmyslový prah je u každého dieťaťa iný, postupná stimulácia jednotlivých zmyslov nám preto pomôže aj lepšie spoznať preferencie dieťaťa, jeho reakciu na daný druh a intenzitu stimulu, jeho prípadnú hypersenzitivitu alebo naopak hyposenzitivitu v konkrétnom zmyslovom systéme. Dôležité je nezapnúť všetky komponenty naraz, pretože to môže spôsobiť práve neželané presýtenie zmyslovými podnetmi a viesť až k sebapoškodzovaniu dieťaťa.

Senzorické hry sú u detí s autizmom výrazne obľúbené aj v bežnom prostredí. Spojením práve týchto preferovaných hier s riadeným a upraveným multisenzorickým prostredím môžeme dosiahnuť pozitívny efekt v celkovom klinickom obraze dieťaťa.

Nasledujúce hrové aktivity vznikli na základe absolvovaných odborných školení autorky, aj na základe vlastných skúseností z praxe. Pre lepšiu prehľadnosť a funkčnosť sú rozčlenené podľa jednotlivých zmyslových oblastí, čo napomôže pedagógom a odborným zamestnancom vyberať ich individuálne podľa cieľových oblasti, ktoré je potrebné u daného dieťaťa rozvíjať. Pred ich realizáciou je však potrebná diagnostika senzorických špecifík a preferencií dieťaťa s autizmom. U odborníkov, ktorí nie sú vyškolení v tejto oblasti, je potrebná aj supervízia vyškoleného zamestnanca.

Autorka: Beáta Stašková

1.1  Hry vhodné na zrakovú stimuláciu

  • Nájdi poklad

V Snoezelen miestnosti schováme „poklad“, teda nejakú obľúbenú hračku dieťaťa alebo obľúbenú pochutinu. Dieťa vyzveme, aby poklad hľadalo, pri HFA si môžeme pomôcť aj verbálnym pokynom známej hry „zima – teplo – teplejšie…“. Pri deťoch s narušenou recepciou reči im hračku najprv ukážeme a následne schováme. Ako úkryt si volíme komponent, ktorý dieťa preferuje menej, napr. ak má obavy z vodnej postele, hračku schováme pod vankúš, pod plachtu na okraj postele, aby bolo motivované sa k posteli priblížiť. Ak dieťa hračku nájde a snaží sa si ju zobrať, posteľ jemne rozhojdáme aby zacítilo pohyb vody. Postupne hračku schovávame ďalej od okraja postele, dieťa má tak nevyhnutne väčší kontakt s posteľou. Alebo hračku schováme do guľôčkového bazéna, najprv tak, aby ju bolo sčasti aj vidno, postupne ju schovávame hlbšie pod loptičky.

 

Použitá literatúra

STAŠKOVÁ, B., 2017. Využitie terapeutickej koncepcie Snoezelen-MSE vo včasnej intervencii u detí s poruchou autistického spektra. Rigorózna práca. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore