Šport a voľný čas

U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím sa veľmi často stretávame s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi odchýlkami vo vývine motoriky. Pri pohybovej aktivite je možné využiť pomerne veľký priestor na aplikáciu psychomotorickej terapie, ktorej prvky majú kompenzačnú, reedukačnú a relaxačnú funkciu. Jej aplikáciou možno zmierňovať pohybové nedostatky a kompenzovať chýbajúce zručnosti. Ďalším cieľom je dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového rozvoja, vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč.

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít:

 • poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela),
 • základy poradových cvičení (vedieť sa postaviť na určené miesto, otočiť sa určeným smerom, zaradiť sa do útvaru určeného pre zoskupenie detí, dodržiavať pravidlo pri chôdzi v určenom útvare detí a i., aj prostredníctvom povelov poradových cvičení),
 • prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, relaxačné cvičenia,
 • pohybové hry, rytmické hry
 • základy atletiky, turistika, resp. aj plávanie.

Základné odporúčania

Pri vykonávaní pohybovej aktivity detí s PAS je dôležité:

 • pri každej pohybovej aktivite mať pripravenú vizuálnu podporu (napr. ak je u daného dieťaťa slabšie porozumenie),
 • dopredu žiaka informovať o forme a priebehu pohybovej aktivity, pre neho zrozumiteľnou formou, s využitím alternatívnej a podpornej formy komunikácie – obrázky, posunky, gestá, videomodeling, procesuálne schémy a i.
 • umiestniť pomôcky potrebné k vykonaniu pohybových aktivít v poradí, v ktorom po sebe nasledujú jednotlivé aktivity alebo ich zložky,
 • priestor upraviť takým spôsobom, aby vizuálne dostatočne informoval žiaka o procese pohybovej aktivity,
 • mať pre žiaka zabezpečené súčasne s verbálnym promptom (frontálne) aj poskytnutie fyzického promptu zozadu, ak si nedokáže osvojiť aktivitu pomocou napodobňovania,
 • ak žiak nevie využiť imitačný prompt – nevie napodobňovať, je potrebné sa tejto schopnosti venovať aj mimo oblasti pohybových aktivít
 • použiť aj vonkajšie motivačné činitele (individuálne, primárneho alebo sekundárneho charakteru), ak pohybová aktivita pre žiaka nie je zdrojom radosti.

 Zdroj:

https://www.statpedu.sk/

 

Galéria


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

Staňte sa členom a prezerajte celý obsah

Ako neprihlásený návštevník môžete prehliadať iba časť obsahu. Za malý poplatok získate členstvo, ktoré vám umožní prístup k celému obsahu webu. Vytvoriť členstvo

Video


Ďalší obsah je iba pre členov. Vytvoriť členstvo

hore